Avís legal


INFORMACIÓ GENERAL

Per a complir amb el que estableix la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, a continuació s'indiquen les dades d'informació general d'aquest lloc web:

Titular:           Mag Albert, màgia i més

Contacte:     +34 630 235 452

                  mag.albert.magician@gmail.com


CONDICIONS GENERALS

I. Usuaris

L'accés a la pàgina web i/o el seu ús atribueix a qui el fa la condició d'usuari, que accepta, des d'aquell mateix moment, plenament i sense cap reserva, aquestes condicions generals així com les condicions particulars que, si escau, complementen, modifiquen o substitueixen les condicions generals en relació amb determinats serveis i continguts de la pàgina web

 

II. Ús de la pàgina web, els seus serveis i continguts

L'usuari es compromet a utilitzar el web i els seus serveis i continguts sense contravenir la legislació vigent, la bona fe, els usos generalment acceptats i l'ordre públic. Així mateix, està prohibit, usar el web amb finalitats il·lícites o lesives contra "Mag Albert, màgia i més" o qualsevol tercer, o que, de qualsevol manera, puguin perjudicar o impedir el funcionament normal del web.

Respecte dels continguts (informacions, texts, gràfics, arxius de so o imatge, fotografies, dissenys, etc.) es prohibeix:

 • Reproduir-los, distribuir-los i modificar-los, llevat que es compti amb l'autorització dels titulars legítims o resulti legalment permès.
 • Qualsevol vulneració dels drets de "Mag Albert, màgia i més" o dels titulars legítims sobre aquests continguts.
 • Utilitzar-los per a tot tipus de finalitats comercials o publicitàries, diferents de les permeses estrictament.
 • Qualsevol intent d'obtenir els continguts del web per qualsevol mitjà diferent dels que es posin a disposició dels usuaris així com dels quals habitualment s'emprin a la xarxa, sempre que no causin cap perjudici al web de "Mag Albert, màgia i més".

III. Responsabilitat de l'usuari per danys i perjudicis

L'ús del web s'ha de fer sota la responsabilitat única i exclusiva de l'usuari. Aquesta responsabilitat s'ha d'estendre a l'ús, per part de l'usuari o de qualsevol tercer, de qualssevol contrasenya o similars assignades per a l'accés al web o a qualssevol dels seus serveis.

Sense perjudici dels aspectes anteriors, "Mag Albert, màgia i més" es reserva el dret a denegar en qualsevol moment i sense necessitat d'avís previ, l'accés al web a aquells usuaris que incompleixin les condicions generals o les particulars que els siguin d'aplicació en cada cas.

 

IV. Modificació unilateral

"Mag Albert, màgia i més" pot modificar unilateralment i sense previ avís, sempre que ho consideri oportú, l'estructura i el disseny del web, així com modificar o eliminar els serveis, els continguts i les condicions d'accés i/o ús del web.

 

V. Hiperenllaços

V-1. Les persones o entitats que pretenen fer o fan un hiperenllaç des d'una pàgina web d'un altre portal d'Internet a qualsevol de les pàgines del portal "Mag Albert, màgia i més" s'han de sotmetre a les condicions següents:

 • No es permet la reproducció ni total ni parcial de cap dels serveis ni continguts del portal "Mag Albert, màgia i més".
 • No s'establiran ni deep-links, ni enllaços IMG o d'imatge, ni frames  amb les pàgines del portal "Mag Albert, màgia i més" sense la prèvia autorització no expressa de "Mag Albert, màgia i més".
 • No s'inclourà cap manifestació falsa, inexacta o incorrecta sobre les pàgines del portal "Mag Albert, màgia i més" ni sobre els seus serveis o continguts.
 • Llevat d'aquells signes que formin part de “l'hiperenllaç", la pàgina web en què s'estableixi no contindrà cap marca, nom comercial, rètol d'establiment, denominació, logotip, eslògan o altres signes distintius que pertanyen a "Mag Albert, màgia i més", llevat que ell mateix en doni l'autorització expressa.
 • L'establiment de “l'hiperenllaç" no implicarà l'existència de relacions entre "Mag Albert, màgia i més" i el titular de la pàgina web o del portal des del qual es realitzi, ni el coneixement i acceptació de "Mag Albert, màgia i més" dels serveis i continguts oferts en aquest portal.
 • "Mag Albert, màgia i més" no es fa responsable dels continguts o serveis posats a disposició del públic a la pàgina web o portal des del qual es realitzi "l'hiperenllaç" ni de les informacions i manifestacions que s'hi inclouen.
 • Qualsevol "hiperenllaç" al portal "Mag Albert, màgia i més" s'ha d'efectuar a la seva pàgina principal o pàgines principals de les seccions que conté.

V-2. El portal "Mag Albert, màgia i més" posa a disposició dels usuaris connexions i enllaços a altres llocs web gestionats i controlats per tercers. Aquests enllaços tenen com a funció exclusiva la de facilitar als usuaris la recerca d'informació, continguts i serveis a Internet, sense que en cap cas pugui considerar-se un suggeriment, recomanació o invitació per visitar-los. "Mag Albert, màgia i més" no comercialitza, ni dirigeix, ni controla prèviament, ni es fa seus els continguts, serveis, informacions i manifestacions disponibles en els llocs web esmentats.

"Mag Albert, màgia i més" no assumeix cap tipus de responsabilitat, ni tan sols de forma indirecta o subsidiària, pels danys i perjudicis de tota classe que puguin derivar-se de l'accés, manteniment, ús, qualitat, licitud, fiabilitat i utilitat dels continguts, informacions, comunicacions, opinions, manifestacions, productes i serveis existents o oferts als llocs web no gestionats per "Mag Albert, màgia i més" i que resultin accessibles a través del portal "Mag Albert, màgia i més".

 

 

VI. Exclusió de garanties i responsabilitat

"Mag Albert, màgia i més" no atorga cap garantia ni es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que puguin comportar:

 • La falta de disponibilitat, manteniment i efectiu funcionament del web i/o dels seus serveis o continguts.
 • La falta d'utilitat, adequació o validesa del web i/o dels seus serveis o continguts per satisfer necessitats, activitats o resultats concrets o expectatives dels usuaris.
 • L'existència de virus, programes maliciosos o lesius en els continguts.
 • La recepció, obtenció, emmagatzematge, difusió o transmissió, per part dels usuaris, dels continguts.
 • L'ús il·lícit, negligent, fraudulent, contrari a les condicions generals, a la bona fe, als usos generalment acceptats o a l'ordre públic, del web, els seus serveis o continguts, per part dels usuaris.
 • La falta de licitud, qualitat, fiabilitat, utilitat i disponibilitat dels serveis prestats per tercers i posats a disposició dels usuaris en el web.
 • L'incompliment per part de tercers de les obligacions o compromisos en relació amb els serveis deixats als usuaris a través del web.
 • Les opinions expressades pels usuaris als fòrums, xats i missatges d'opinió habilitats a les diferents zones del portal.

VII. Durada

La durada de la prestació del servei del web i dels serveis és de caràcter indefinit. Sens perjudici d'això, "Mag Albert, màgia i més" es reserva el dret per interrompre, suspendre o acabar la prestació del servei del web o de qualsevol dels serveis que l'integren, amb els mateixos termes que es recullen en la condició IV.

 

VIII. Propietat intel·lectual

Als efectes de preservar els possibles drets de propietat intel·lectual, en el cas en què qualsevol usuari o un tercer consideri que s'ha produït una violació dels seus legítims drets per la introducció d'un determinat contingut en el web, ha de notificar aquesta circumstància a "Mag Albert, màgia i més" i indicar-hi:

 • Dades personals de l'interessat titular dels drets presumptuosament infringits. Si la reclamació la presenta un tercer diferent de l'interessat, ha d'indicar la representació amb què actua.
 • Indicació dels continguts protegits pels drets de propietat intel·lectual i la seva ubicació al web.
 • Acreditació dels drets de propietat intel·lectual esmentats.
 • Declaració expressa en la qual l'interessat es responsabilitza de la veracitat de les informacions facilitades en la notificació.                      
 • La legitimitat dels drets de propietat intel·lectual o industrial corresponents als continguts aportats per tercers és de la seva exclusiva responsabilitat.

IX. Accessibilitat

"Mag Albert, màgia i més" desitja que totes les persones, independentment de la seva discapacitat, condició o equipament tecnològic puguin accedir a un lloc web. Per això, ha pres diverses mesures:

 • Ordre lògic de presentació dels elements en pantalla
 • Text alternatiu en les imatge

X. Legislació aplicable i jurisdicció

Aquestes Condicions Generals es regeixen per la legislació espanyola.

"Mag Albert, màgia i més" i l'usuari, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que pugi correspondre'ls, se sotmeten a la jurisdicció dels jutjats i tribunals de Reus (Tarragona).

Amb el suport de: